Polityka prywatności - Osasuna

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. WSTĘP

W celu poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej https://osasuna.pl/ (dalej „Strona”) została przygotowana niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej „Polityka”). Polityka przedstawia zasady funkcjonowania Strony, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Strony. Aktualna wersja Polityki jest publikowana na Stronie.

Strona prowadzona jest przez OSASUNA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000930164, NIP: 9721323005, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł.

2. DEFINICJE

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony. 

Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, przetwarzane w związku
z korzystaniem ze Strony. 

Przetwarzanie – operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do korzystania ze Strony.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach funkcjonowania Strony mogą być przetwarzane dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

Administratorem danych osobowych jest OSASUNA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000930164, NIP: 9721323005, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł (dalej OSASUNA).

OSASUNA może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w tym w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies. Dodatkowo Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy oraz adresu e-mail w celu przesłania zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, zamieszczonego na Stronie.

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:

1) realizacji przez OSASUNA jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OSASUNA – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje, w każdym czasie, prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w zakresie, w jakim przetwarzanie danych oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSASUNA, Użytkownikowi przysługuje prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wniesienie sprzeciwu skutkuje tym, że OSASUNA nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje uniemożliwieniem dalszego takiego ich przetwarzania bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację i bez możliwości wykazania przez OSASUNA istnienia przesłanek uprawniających do dalszego ich przetwarzania w tym zakresie.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Ponadto, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

7. PLIKI COOKIES 

Strona wykorzystuje pliki tekstowe – tzw. „ciasteczka” – „cookies” (dalej „Cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W plikach Cookies zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w tym w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Cookies odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem. Cookies umożliwiają także analizę aktywności Użytkowników na Stronie. Cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

Cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Zgromadzone informacje są wykorzystywane wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, jak również w celu dopasowania informacji do Użytkownika.

Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu Cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików Cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i realizację dalszych celów ich zastosowania. Cookies mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i powiązane ze Stroną systemy innych podmiotów.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże wyłączenie obsługi Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w niektórych przypadkach również uniemożliwić korzystanie ze Strony.

8. KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące Polityki, zasad korzystania ze Strony oraz spraw związanych z ochroną danych osobowych proszę kierować na poniżej wskazane dane kontaktowe.

OSASUNA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań

m.michalak@osasuna.eu

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10