Ogłoszenie: specjalny dzień usług USG w przychodni Osasuna! - Osasuna

12.03.2024

Ogłoszenie: specjalny dzień usług USG w przychodni Osasuna!


ᴊᴜᴢ̇ ᴡᴋʀᴏ́ᴛᴄᴇ ᴘʀᴢʏᴄʜᴏᴅɴɪᴀ ᴏsᴀsᴜɴᴀ ʙᴇ̨ᴅᴢɪᴇ ᴏғᴇʀᴏᴡᴀᴄ́ ᴡʏᴊᴀ̨ᴛᴋᴏᴡᴀ̨ ᴏᴋᴀᴢᴊᴇ̨ ᴅʟᴀ ɴᴀsᴢʏᴄʜ ᴘᴀᴄᴊᴇɴᴛᴏ́ᴡ! ᴡ ᴅɴɪᴜ 4 ᴋᴡɪᴇᴛɴɪᴀ 2024 ʀᴏᴋᴜ, ᴏᴅ ɢᴏᴅᴢɪɴʏ 8:00, ᴢᴀᴘʀᴀsᴢᴀᴍʏ ɴᴀ sᴘᴇᴄᴊᴀʟɴʏ ᴅᴢɪᴇɴ́ ᴜsɢ, ᴘᴏᴅᴄᴢᴀs ᴋᴛᴏ́ʀᴇɢᴏ ʙᴇ̨ᴅᴢɪᴇ ᴍᴏᴢ̇ɴᴀ sᴋᴏʀᴢʏsᴛᴀᴄ́ ᴢ sᴢᴇʀᴇɢᴜ ʙᴀᴅᴀɴ́ ᴅɪᴀɢɴᴏsᴛʏᴄᴢɴʏᴄʜ.

ᴡ ɴᴀsᴢᴇᴊ ᴏғᴇʀᴄɪᴇ ᴢɴᴀᴊᴅᴀ̨ sɪᴇ̨:

🔹ᴜsɢ ᴅᴏᴘᴘʟᴇʀ ᴄᴏʟᴏʀ ᴘʀᴢᴇᴘᴌʏᴡᴜ ɪ ᴅʀᴏᴢ̇ɴᴏśᴄɪ ᴢ̇ʏᴌ ɪ ᴛᴇ̨ᴛɴɪᴄ

🔹ᴇᴄʜᴏ sᴇʀᴄᴀ

🔹ᴜsɢ ᴛᴀʀᴄᴢʏᴄʏ

🔹ᴜsɢ sᴛᴀᴡᴏ́ᴡ

🔹ᴜsɢ ɴᴇʀᴇᴋ

🔹ᴜsɢ ᴘᴌᴜᴄ

ɪʟᴏśᴄ́ ᴍɪᴇᴊsᴄ ᴊᴇsᴛ ᴏɢʀᴀɴɪᴄᴢᴏɴᴀ, ᴅʟᴀᴛᴇɢᴏ ᴢᴀʟᴇᴄᴀᴍʏ sᴢʏʙᴋᴀ̨ ʀᴇᴢᴇʀᴡᴀᴄᴊᴇ̨. ᴢᴀᴘɪsʏ ᴊᴜᴢ̇ sɪᴇ̨ ʀᴏᴢᴘᴏᴄᴢᴇ̨ᴌʏ! ᴢᴀᴄʜᴇ̨ᴄᴀᴍʏ ᴅᴏ ᴋᴏɴᴛᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇʟᴇғᴏɴɪᴄᴢɴᴇɢᴏ ʟᴜʙ ᴏsᴏʙɪsᴛᴇɢᴏ ᴡ ʀᴇᴊᴇsᴛʀᴀᴄᴊɪ ᴘʀᴢʏᴄʜᴏᴅɴɪ.

ɴɪᴇ ᴘʀᴢᴇɢᴀᴘ ᴛᴇᴊ ᴡʏᴊᴀ̨ᴛᴋᴏᴡᴇᴊ ᴏᴋᴀᴢᴊɪ ᴅᴏ ᴅʙᴀɴɪᴀ ᴏ sᴡᴏᴊᴇ ᴢᴅʀᴏᴡɪᴇ! sᴋᴏʀᴢʏsᴛᴀᴊ ᴢ ᴘʀᴏғᴇsᴊᴏɴᴀʟɴᴇᴊ ᴅɪᴀɢɴᴏsᴛʏᴋɪ ᴡ ᴘʀᴢʏᴄʜᴏᴅɴɪ ᴏsᴀsᴜɴᴀ! 🏥💼👩‍⚕️👨‍⚕️

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10